RFKs lover

Disse lovene ble revidert på årsmøtet til klubben 20.mars 2019

Randsfjord Fuglehundklubb stiftet 1984, vedtatt av årsmøtet den 15. mai 1984 med senere endringer, 30. mai 2006, 20. mars 2013 og 8. april 2015 og 19. mars 2019

Lover for Randsfjord Fuglehundklubb

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund. (FKF)

Kap 1 Innledende bestemmelser

 §1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Randsfjord Fuglehundklubb, og forkortes til RFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser. Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde på Ringerike - Hadeland.  Klubben har verneting i Ringerike.

 

§1-2 Formål

Randsfjord Fuglehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. RFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøte
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhvertid gjeldene disiplinærbestemmelser.

 

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte. Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Randsfjord Fuglehundklubb, FKFs og NKKs virksomhet, samt å følge RFK’s, FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

 

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30. mars.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).  
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

  

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referenter, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
i) Velge:
- Leder for 1 år
-nestleder for 1 år,
- 4 styremedlemmer for anbefalt 2 år
-1 varamedlem for 1 år
-  Revisor og vararevisor  for 2 år.
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.
- Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
- Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/mattilsynet dyremishandling etter  ”Lov om dyrevelferd”  kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, dog tillates benkeforslag når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg.

- Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv kan årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Ved valg på ekstraordinært årsmøte må forslag være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal

føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

 

§4-3 Styrets oppgaver er:

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

- foreslå kandidater til hederstegn for årsmøtet

Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

 

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.

Simpelt flertall
- Flest stemmer
Alminnelig flertall
- 50 % +1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
- 50 % +1 av de avgitte stemmer
-Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
- 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
- Blanke stemmer teller
- Bruk er vedtektsfestet

Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).