RFKs lover

Randsfjord Fuglehundklubb stiftet 1984, vedtatt av årsmøtet den 15. mai 1984 med senere endringer, 30. mai 2006, 20. mars 2013 og 8. april 2015.

Lover for Randsfjord Fuglehundklubb
 
 
 
Randsfjord Fuglehundklubb stiftet 1984, vedtatt av årsmøtet den 15. mai 1984 med senere 
 
endringer, 30. mai 2006, 20. mars 2013 og 8. april 2015. 
 
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund. (FKF)
 
Kap 1 Innledende bestemmelser 
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde 
 
Klubbens navn er Randsfjord Fuglehundklubb, og forkortes til RFK. Klubben er selvstendig 
 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 
 
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og 
 
klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og 
 
bestemmelser.
 
Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde på Ringerike - Hadeland. 
 
Verneting er Ringerike.
 
§1-2 Formål
 
Randsfjord Fuglehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets 
 
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. RFK skal også arbeide 
 
for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. 
 
§1-3 Definisjoner 
 
Klubbens organer: 
 
- Årsmøte
 
- Ekstraordinært årsmøte 
 
- Styret 
 
- Valgkomite 
 
Kap 2 Medlemskap og krav til dette 
 
§2-1 Medlemskap 
 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
 
medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 
 
§2-2 Medlemskontingent 
 
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 
 
NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte. 
 
Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 
 
§2-3 Medlemsplikter 
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte Randsfjord Fuglehundklubb, FKFs og NKKs virksomhet, 
 
samt å følge RFK’s, FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette 
 
seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av 
 
NKK, FKF eller klubben.
 
§2-4 Opphør av medlemskap 
 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
 
a) Utmeldelse 
 
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
 
annen uregulert gjeld til klubben 
 
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 
 
§2-5 Disiplinær reaksjoner 
 
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet. 
 
Kap 3 Organisasjon 
 
§3-1 Høyeste myndighet 
 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30. mars.  
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 
 
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 
 
flertall). 
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
 
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 
 
§3-2 Møte og stemmerett 
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
 
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte
 
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 
 
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett. 
 
§3-3 Innkalling 
 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes 
 
medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 
 
Med innkallelsen skal følge: 
 
- Dagsorden 
 
- Årsberetning 
 
- Regnskap med revisors beretning 
 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 
 
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 
- Budsjett for neste år
 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
 
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver. 
 
Årsmøtets oppgaver er: 
 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi 
 
observatører rett til å være til stede. 
 
b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
 
møtet. 
 
c) Behandle årsberetning 
 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
 
) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag 
 
er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag, herunder også ved valg. 
 
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 
g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
 
h) Velge: 
 
- Leder for 2 år 
 
-nestleder for 2 år, (2015 velges for 1 år)
 
- 3 styremedlemmer for 2 år 
 
-1 varamedlem for 1 år- Revisor for 2 år. 
 
-vararevisor for 1 år
 
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.
 
- Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
 
- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” 
 
kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
 
- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til 
 
saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, herunder også ved valg.
 
- Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til 
 
ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige 
 
verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 
 
forlanger det.
 
 
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 
 
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker 
 
på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet.
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 
 
Kap 4 Styret m.v. 
 
§4-1 Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
§4-2 Vedtak og representasjon 
 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 
 
føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK. 
 
§4-3 Styrets oppgaver er: 
 
- lede klubben mellom årsmøtene 
 
- avholde årsmøte 
 
- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
 
- oppnevne komiteer og representanter for klubben, som kasserer, materialforvalter m. fl.
 
 - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 
 
- foreslå kandidater til hederstegn for årsmøtet
 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 
 
§5-1 Valgkomite 
 
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt varamedlem. Leder har ansvar for 
 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
 
verv som skal besettes. 
 
§5-2 Revisor 
 
Årsmøtet velger revisor1 og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
 
årsmøtet. 
 
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 
Kap. 6 Diverse bestemmelser 
 
§6-1 Lovendringer 
 
Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
 
endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som 
 
er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
 
§6-2 Tolking av lovene 
 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
 
følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.
 
§6-3 Oppløsning 
 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 
 
beslutningen om oppløsning i kraft. 
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte 
 
noe spesielt tilfaller midlene NKK.